פרסום ושיווק בתחום הבריאות ואתיקה

רופא מומחה?, כך תשווק את עצמך נכון בדיגיטל

שיווק בדיגיטל בדרך כלל הופך למעמסה כבדה כשמדובר ברופאים-מומחים המעוניינים להגיע אל הלקוחות הפוטנציאליים. 

הפתרון: אנשי מקצועי מומחים לפרסום רופאים ומרפאות פרטיות 

כל רופא דואג קודם כל למטופליו ורוצה להעניק את השירות הטוב ביותר. רופאים-מומחים המעוניינים להתרחב לשוק הפרטי מוצאים את עצמם מתוסכלים בכל מה שנוגע לשיווק דיגיטלי. עם זאת, כדי לשמור על העסק שלהם רלוונטי ונגיש למטופלים, חשוב לא רק להקפיד על שיווק בדיגיטל, אלא גם להיעזר בצוות מקצועי ,המכיר לעמוק  את האתיקה והרגולציה ,אחת הסיבות החשובות ביותר לרופאים להיכנס לשיווק דיגיטלי היא להשיג  נוכחות בולטות. להכרה ונוכחות ברשת יש היום השפעה מכרעת. היום, כדי להגדיל את מספר המטופלים, עושים זאת באמצעות נכסים דיגיטליים ואסטרטגיה מקיפה

אתיקה רפואית

פרסום ופרסומת רופאים


1 הרופא רשאי לפרסם את שמו ותוארו, הכשרתו הרפואית )לרבות
התמחויות מוכרות(, תחומי עיסוקו, תפקידיו, מקום עיסוקו, שעות
הקבלה ודרכי ההתקשרות עמו.

2 הרופא נושא באחריות לכל פרסום שלו, או הנעשה בשמו או בעבורו, אף אם
נעשה מטעמו של אחר, ויעשה כל שביכולתו למנוע פרסום שאינו נאות.
ה. איסור הטעיית המטופל בפרסום ובפרסומת


1 הרופא יוודא כי המידע המפורסם על ידו הנו נכון וניתן לאימות, ויימנע
מכל פרסום של מידע שגוי או חלקי המטעה את הציבור וממתן מידע
פרסומי המתחזה כאובייקטיבי.


.2 הרופא יימנע מציון שיעורי ההצלחה של הטיפול הניתן על ידו, ולא
יפרסם התחייבות לתוצאות צפויות או לריפוי.


3 הרופא יימנע מפרסום הנותן שבח למיומנותו, לידיעותיו או לכישוריו.


4 הרופא לא יציין בפרסום את מעלותיו של טיפול רפואי מסוים מבלי
לפרט במקביל את סיכוניו ומגרעותיו.


5 הרופא לא יעשה כל שימוש בדמותם של אנשים מפורסמים וידועי
שם או של אנשים הנחזים להיות מפורסמים, מטופלים או רופאים.
ו. איסור שימוש מטעה בתואר בפרסום ובפרסומת
1 הרופא יימנע משימוש במונח "מומחה" או "מומחיות" בנוגע לתחומים
שאינם מוכרים בישראל על ידי המועצה המדעית כתחומי מומחיות.


.2 הרופא העושה שימוש בתואר שאיננו ברפואה, יציין באופן מפורש את
התחום האחר לאחר תוארו ברפואה, ובאופן שלא יביא אדם סביר
להניח כי התואר הוא תואר ברפואה.
63 לעניין זה, ראו נייר עמדה בנושא: "פרסום ופרסומת רופאים"
64 לעניין זה, ראו נייר עמדה בנושא: "איסור פרסום ברדיו או בטלוויזיה".
65 לעניין זה, ראו נייר עמדה בנושא: "שיווק המתחפש לאקדמיה".
פרק ד67


.3 הרופא העושה שימוש בתואר ברפואה שניתן בחו"ל ולא הוכר בארץ,
יציין במפורש את המקום והזמן שבהם ניתן התואר, באופן שלא יביא
אדם סביר להניח כי התואר ניתן או הוכר בישראל.


ז. איסור פגיעה בציבור בפרסום ובפרסומת


.1 הרופא יימנע מכל פרסום העלול לפגוע בציבור המטופלים.


.2 הרופא לא יעודד צריכה של טיפול רפואי שלא לפי התוויה רפואית.


.3 הרופא לא ישדל קבלה של טיפול רפואי באמצעות יצירת חשש או הפחדה.


.4 הרופא לא יעשה לצורך פרסומת עצמית כל שימוש באיברי גוף מוצנעים.


.5 הרופא לא יכרוך מתן טיפול רפואי ברכישה או בקבלה של טיפול
רפואי אחר.


.6 הרופא לא יעשה כל שימוש, לרבות פרסום, במטופלים, גם בהסכמתם,
ובכלל זה בשמם, בדיוקנם, בקולם, בהמלצתם או בחלקי גופם.
ח. איסור פגיעה בכבוד המקצוע
.1 הרופא יימנע מכל פרסום שיש בו כדי לפגוע בכבוד המקצוע.
.2 הרופא יימנע מפרסום תעריפים בגין טיפולים רפואיים ויימנע מפרסום
בדבר הנחות, מבצעים או כל טובת הנאה אחרת תמורת קבלת
הטיפול הרפואי.


.3 הרופא יימנע מפרסום או מהשתתפות בפרסומת למוצרים מסחריים,
רפואיים ושאינם רפואיים.


4 הרופא רשאי לקחת חלק בפרסום שמטרתו קידום בריאות הציבור,
בתנאי שהמידע הנו מבוסס מדעית, ושלא נעשה שימוש בשם מסחרי
של מוצר או של טכנולוגיה של חברה מסוימת.


.5 הרופא יימנע מפרסום המשבח או מעודד קבלת טיפול רפואי במסגרת
פרטית על פני טיפול רפואי במסגרת ציבורית.


.6 הרופא יימנע מפרסום המביע זלזול, השמצה או שלילת כשירותו של
רופא אחר.


7 הרופא יימנע מפרסום המדגיש בלעדיות או ייחודיות של מיומנות או
שיטת טיפול.


.8 הרופא לא יפרסם את עצמו ולא יתיר לאחר לפרסם אותו באמצעות
חלוקת עלונים, טלמרקטינג, פרסום חוצות, סוכנים או תועמלנים.


.9 הרופא יימנע מפרסום עצמי ברדיו ובטלוויזיה.
פרק ד68
ט. הרופא ברשת החברתית66
.1 הרופא ישקול בזהירות האם ברצונו לשתף ברשת החברתית שלו אנשים
הנמצאים בטיפולו הרפואי.


.2 הרופא ידאג להפריד ברשת החברתית בין זהותו המקצועית
לזהותו האישית.


.3 הרופא יקפיד על התוכן המילולי והחזותי המתפרסם מטעמו
ברשת החברתית ויפעל לשמירת המעמד המקצועי שלו בפרט ושל
הרפואה בכלל.
קישור למידע משפטי